ศปมผ.ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO 9-12 ต.ค.ในพื้นที่ภาคใต้

ศปมผ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO" ในระหว่างวันที่ 9-12 ต.ค.60 ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาประมง (English version below) สร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรทางทะเล และทำการประมงอย่างมีธรรมาภิบาล

ระหว่างวันที่ 11 - 12 ต.ค.60 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยกองทัพเรือ ร่วมกับ กระทรวงแรงงานฯ กรมเจ้าท่า กรมประมง กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขต 2 และ 3 ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ PIPO" โดยมี พล.ร.ท.วรรณพล กล่อมแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และรองหัวหน้าส่วนเลขา ศปมผ. เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จ.สงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชี้แจงแนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตามคู่มือปฏิบัติการของศูนย์ PIPO ที่กรมประมงร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายใหม่ และข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ให้เกิดมาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่

โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาการประมงไทยให้มีความยั่งยืน เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล และหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อรักษาทรัพยากรของชาติทางทะเล ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญให้แก่ประชาชน และลูกหลานสืบไป.