ฟีดแบ็กดี! 'พงษ์ภาณุ' เดินหน้าต่อโครงการออกกำลังกายทั่วประเทศ

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าให้มีการออกกำลังกายทั่วประเทศต่อเนื่องเหมือนปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่วทุกภูมิภาค เข้าถึงกิจกรรมดังกล่าวกว่า 300,000 คน...

วันที่ 13 ม.ค.61 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลเน้นให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย โดยให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30-16.30 น. เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) เรื่องการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬาอีกด้วย

ในปี 2560 ช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ขานรับนโยบายและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนกีฬาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม Sports for All 4.0 for Good Health and Good Life โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นรวม 115,302 คน มีจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. และปิดท้ายด้วยการร้องเพลงชาติร่วมกันในเวลา 18.00 น. โดยพื้นที่ที่จัดกิจกรรม ไม่เน้นเฉพาะลานกีฬา สวนสาธารณะ แต่ยังเน้นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด หรือ Landmark ของจังหวัด อาทิ ถนนข้าวสาร, Sky Walk แยกปทุมวัน, ถนนเยาวราช, สวนหลวง และส่วนภูมิภาคที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในต่างจังหวัด เช่น แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ทั้งยังได้มีการเผยแพร่กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และสื่อต่างๆ

ส่วนปี 2561 นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการสานต่อกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ Sports for All 4.0 เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่วทุกภูมิภาค ได้เข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ก่อเกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Sports Tourism” คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือน ธ.ค.2560-ก.ย.2561 รวมกว่า 300,000 คน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อมือถือหรืออื่นๆ

ทั้งนี้ ส่วนภูมิภาคจะส่งความเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมผ่าน Facebook Live หรือ Line ซึ่งกิจกรรมมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ Sports For All 4.0 ทุกวันพุธ เวลา 17.00-18.00 น. โดยใช้สถานที่ของจังหวัด (Land Mark) หรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม, บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงฯ และพื้นที่/ทุกภูมิภาคของประเทศ, เพิ่มทางเลือกของกิจกรรมการออกกำลังกายให้มีความหลากหลาย และส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว “Sports Tourism” เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของประเทศไทย

“ผมขอเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และตื่นตัวกับการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงร่วมกันสร้างให้ประเทศไทยเป็น Sports Tourism” นายพงษ์ภาณุกล่าวทิ้งท้าย