นปส.70


นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่งปิดหลักสูตรไปเมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมาก่อนหยุดยาวสงกรานต์

ตอนนี้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งที่มาจากส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยเองและกระทรวงอื่นๆต่างแยกย้ายกันกลับไปทำงานตามสังกัดเดิมแล้ว

จึงทำบันทึกไว้สำหรับผู้จบ นปส.70 รุ่นล่าสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับสูงกว่าเดิมดังนี้

ผู้ที่มาจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประกอบด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1.นายทำเนียบ แสงชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ 2.นางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก 3.นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร 4.นายบุญเรือง เมฆฉิม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร 5.นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6.นายชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย 7.นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา 8.นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง 9.นายรัฐพล นราดิศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 10.นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

กรมการปกครอง 11.นายยุทธชัย สายคำดี นายอำเภอคอนสวรรค์ ชัยภูมิ 12.ว่าที่ ร.ต.กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 13.นายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ นายอำเภอสังขะ สุรินทร์ 14.นายสมยศ วิชากร นายอำเภอไทรน้อย นนทบุรี 15.นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 16.นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 17.นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ ตาก 18.นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี 19.นายธนพงศ์ บุญเรือง นายอำเภอศรีสำโรง สุโขทัย 20.นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน

21.นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น 22.นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 23.นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอวังวิเศษ ตรัง 24.นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ 25.นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอโพทะเล พิจิตร 26.นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ อุดรธานี 27.นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว นายอำเภอปลาปาก นครพนม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 28.นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลงระยอง 29.นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด 30.นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นนทบุรี

31.ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี 32.นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 33.เรือโทภัทรชัย ขันธหิรัญ นายอำเภอองครักษ์ นครนายก 34.นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร นครศรีธรรมราช 35.นายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 36.นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 37.นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน นายอำเภอจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 38.นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอควนกาหลง สตูล 39.นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ ราชบุรี 40.นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท สุรินทร์

41.นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา ราชบุรี 42.นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด 43.นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เชียงใหม่ 44.นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว นครสวรรค์ 45.นายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอบัวเชด สุรินทร์ 46.นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอแก่งกระจาน เพชรบุรี 47.นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช 48.นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอแวงน้อย ขอนแก่น 49.นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอสัตหีบ ชลบุรี 50.นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่

วันพรุ่งนี้เป็นข้าราชการจากกรมอื่นๆที่จบ นปส.70.

“ซี.12”