พช.ชวนคนไทย UPDATE ข้อมูล จปฐ.ลดเหลี่อมล้ำ-ก้าวข้ามยากจน

อธิบดี พช.เชิญชวน ปชช.ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ช่วย รบ.มองเห็นภาพรวมจุดอ่อนจุดแข็ง ชี้เป้าวางแผนแก้ไขพัฒนาประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 ที่กรมพัฒนาชุมชน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จปฐ.UPDATE 2018 : ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้ามความจน" พร้อมทั้งเชิญชวนรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง

โดย นายอภิชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ(กชช.) ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ในเขตชนบททั่วประเทศเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการปรับปรุงข้อคำถามและเครื่องชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทุก 5 ปี โดยข้อมูล จปฐ.คือ ข้อมูลครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

นายอภิชาติ กล่าวอีกว่า ข้อมูล จปฐ.ถือได้ว่าเป็นข้อมูลกลางของประเทศ เป็นเหมือนแผนที่คุณภาพชีวิตของคนไทย ช่วยให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มองเห็นภาพรวม เห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของคน เห็นผลการพัฒนาที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต อีกทั้งสามารถชี้เป้าสู่การวางแผนเพื่อแก้ไขและพัฒนาไปอย่างมีทิศทางในทุกระดับ ซึ่งภาครัฐหรือเอกชนยังสามารถใช้เพื่อการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายด้วยจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา บนหลักคิดที่ว่า "ร่วมพัฒนาประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง"