เลขานุการ รมว.เกษตรฯ ยัน กลุ่มสหพันธ์ฯ พอใจข้อเรียกร้อง ไร้ปัญหา

เลขานุการ รมว.เกษตรฯ ชี้แจง ข้อเรียกร้องกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ให้แก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร รวม 3 มาตรา


วันที่ 13 ส.ค. นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและรับเรื่องร้องเรียน และนายฐานเอก สุระคำแหง หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.นครปฐม เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีการชี้แจงตามข้อเรียกร้อง คือ 1. กรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 3 มาตรา รมว.เกษตรฯ ได้นำเรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรตราเป็นกฎหมายต่อไป

2. กรณีขอให้เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน นั้น รมว.เกษตรฯ จะพิจารณาประเด็นดังกล่าวให้รอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน โดยจะเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่พี่น้องเกษตรกรโดยเร็วต่อไป และ

3. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รมว.เกษตรฯ พร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ (นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน) ได้เชิญผู้แทนสถาบันเจ้าหนี้และธนาคารรัฐ มาเจรจาขอความร่วมมือให้ชะลอการบังคับคดี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นกรณีหนี้ที่จะหมดอายุความ ซึ่งเป็นไปตามข้อร้องเรียนของเกษตรกร

“พี่น้องเกษตรกรมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะ โดยไม่ต้องให้พี่น้องเกษตรกรเดินทางมาติดตามทวงถามที่กระทรวง เพราะจะได้ไม่เป็นเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร” นายธนา กล่าว.