สงกรานต์วิถีไทยแดนพุทธภูมิ สรงน้ำพระ 4 สังเวชนียสถาน

“ในวาระดิถีมงคลแห่งวันที่ทุกท่านร่วมกันเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ ที่เป็นวันกำหนดวันแห่งความดีใจ วันปีใหม่ของคนไทยแท้ ที่เรามีมาแต่โบราณกาลมานานแล้วว่า วันสงกรานต์เป็นวันแห่งการดับร้อน ร่มเย็นเป็นสุข

เป็นวันที่เราแสดงความกตัญญูกตเวทีกับบรรพชนคนที่มีพระคุณเลี้ยงดูพวกเรามา วันนี้เป็นวันแสดงออกซึ่งความกตัญญู เทิดทูนเคารพรัก โดยนำเอาวันสงกรานต์มาเป็นศูนย์รวมแห่งการจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทย ต่อพระพุทธศาสนา และต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

การนำน้ำมารดให้ผู้ใหญ่ เราหมายถึง ขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืน แล้วมอบความเย็น ความเป็นสุขให้กับพวกเราผู้น้อย และเป็นการชำระสะสางสิ่งที่เป็นเภทภัย ความทุกข์ร้อน ความวุ่นวาย ความสับสนต่างๆที่มีอยู่ในตลอดปีที่ผ่านมา

เมื่อมีปีเป็นที่กำหนด ก็ขอให้ผ่านไปด้วยดี พบสิ่งใหม่ๆที่งดงาม เป็นสุข พบความสำเร็จ ไม่เดือดร้อน ไม่กังวล มีความโปร่งโล่งสบาย

ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้พวกเรามีความสามัคคี ร่วมกันแสดงออก โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งชาติ วันนี้เป็นวันที่เราได้ยกย่องเชิดชูขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สืบสานกันมา

พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธฺ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย สรงน้ำพระพุทธรูป พระพุทธเจ้าปางประสูติ ที่สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย.

สำหรับวัดไทยทุกวัดในประเทศอินเดีย ได้พร้อมใจกันจัดประเพณีวันสงกรานต์ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูวัฒนธรรมประเพณี โดยมีการรวมคุณงามความดีของแต่ละถิ่นที่เอาไว้

จากแรงอธิษฐานจิตในคณะสงฆ์ทั้งหลายของวัดไทยในแผ่นดินพุทธภูมิ ขอยกให้เป็นกุศล มหากุศล สะท้อนย้อนกลับถึงแผ่นดินไทย บ้านเมืองไทย ประชาชนชาวไทย ให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ผ่านทุกข์ ผ่านร้อน ผ่านอุปสรรคต่างๆด้วยดี

พระสงฆ์นานาชาติรดน้ำขอพร พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธฺ) เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์.

ขออำนวยพรจากบุญกุศลที่ได้สร้างสรรค์ ได้บำเพ็ญมาในสังเวชนียสถาน จงอภิบาลปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดปราศจากความทุกข์ ทำการสิ่งใดขอให้มีความสุขกาย มีความสบายใจ มีผลกำไรยิ่งๆขึ้นไป ในส่วนที่ตนปฏิบัติทุกเมื่อเทอญ”

คำอวยพรอันเป็นมงคลยิ่งนี้ของ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธฺ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ส่งตรงมาจากแผ่นดินชมพูทวีป จุดกำเนิดของพระพุทธศาสนา จุดกำเนิดพระบรมศาสดาเอกของโลก

พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธฺ) สรงน้ำ พระพุทธรูปปางประทับอนุฏฐานไสยาสน์ ในพระมหาปรินิพพานสถูปเจดีย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน พร้อมอำนวยพรให้ผู้ไปร่วมสรงน้ำ.

สำหรับ เทศกาลสงกรานต์ ที่ถือเป็น วันปีใหม่ไทย และเป็นวันครอบครัวนี้ พระธรรมโพธิวงศ์ ได้มอบหมายให้ คณะพระธรรมทูตไทยทุกวัด บนแผ่นดินพุทธภูมิ จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบอันดีงาม ตลอดทั้งช่วงเทศกาล

ที่ผ่านมาการจัดงานทุกกิจกรรมรวมถึงครั้งนี้ พระธรรมทูตไทยสามารถรวบรวมชาวอินเดีย เนปาล ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทั้ง พุทธ ฮินดู อิสลาม ให้มาร่วมกันทำบุญได้อย่างสวยสดงดงาม ในภาพของการไม่แบ่งแยก

เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร แผ่นดินแห่งการตรัสรู้ จัดขึ้นทั้งภายในวัดไทยพุทธคยา และ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายใน มหาเจดีย์พุทธคยา ที่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของชาวพุทธทั่วโลก

คณะสงฆ์นานาชาติอัญเชิญพระพุทธรูป 7 องค์ ไปประกอบพิธีร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ บริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา.

เริ่มด้วยพิธีแห่อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ 7 องค์ ประกอบด้วย หลวงพ่อยก พระสำคัญคู่วัดไทยพุทธคยา พระพุทธเมตตา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ พระพุทธชยันตีศรีสยาม พระพุทธศากยมุนีศรีสยาม พระพุทธโลกนาถมุนีศรีสยาม พระพุทธรูปศรีลังกา และพระพุทธรูปบังกลาเทศ

ให้ชาวพุทธได้สรงน้ำ และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์นานาชาติ ลามะ หลวงจีน ทั้งจาก ไทย อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา พม่า จีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น เพื่ออุทิศให้กับผู้ล่วงลับ ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ขณะที่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สังเวชนียสถานแห่งการปรินิพพาน พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) รักษาการเจ้าอาวาส จัดให้มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปนานาชาติ 9 ประเทศ จากพระอุโบสถสู่พระมหาธาตุเจดีย์ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำ

พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธฺ) เชิญน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อสรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่มหาเจดีย์พุทธคยา.
คณะสงฆ์นานาชาติและพุทธศาสนิกชน ร่วมอัญเชิญพระพุทธรูป 7 องค์ เวียนรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย สถานที่ตรัสรู้ ในวันปีใหม่ไทย.

โดยมีพระสงฆ์นานาชาติ อุบาสก อุบาสิกา ทั้งชาวไทย-อินเดีย-สมาชิกสภารัฐอุตตรประเทศ-รองนายอำเภอจังหวัดกุศินาคาร์-ผู้นำศาสนาฮินดู-อิสลาม เข้าร่วมพิธี

นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน สวดมาติกา บังสุกุล อุทิศถวายแด่พระมหาเถระ และบุคคลผู้ล่วงลับที่มีคุณูปการต่อคณะพระธรรมทูตไทย พร้อมมอบทุนให้กับโรงเรียนในความอุปถัมภ์ 30 โรงเรียน

รวมถึงการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสรงน้ำ พระพุทธรูปปางประทับอนุฏฐานไสยาสน์ ใน พระมหาปรินิพพานสถูปเจดีย์ ณ เมืองกุสินารา อีกด้วย

ส่วนที่ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ซึ่งเป็นจุดพักสำคัญของผู้แสวงบุญ เพื่อรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม และโรตีสุดยอดแห่งความอร่อย รวมถึงเข้าห้องน้ำที่สร้างไว้อย่างสวยสดงดงามระดับ 5 ดาว ก่อนเดินทางมุ่งหน้าสู่ สวนลุมพินีวัน แผ่นดินแห่งการประสูติของพระพุทธองค์

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปไปสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุ โดยมีชาวมุสลิมร่วมขบวนแห่ด้วย ในบริเวณวัด.
คณะสงฆ์นานาชาติ ร่วมพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา.

ที่วัดนี้ พระครูสังฆรักษ์รังสิต ปัญญาเมธี เจ้าอาวาส ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของวัด สรงน้ำพระธรรมโพธิวงศ์ และพระสงฆ์ โดยมีชาวอินเดียท้องถิ่นเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ด้าน วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล พระศรีโพธิวิเทศ นำพระสงฆ์นานาชาติ กล่าวคำขอขมา ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายสรงน้ำ พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ณ สวนลุมพินีวัน

พุทธศาสนิกชนร่วมถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์นานาชาติ 9 ประเทศ ที่มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ที่วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย.
นักเรียนชาวอินเดียร่วมสรงน้ำ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และพระสงฆ์นานาชาติ.

พร้อมการเจริญพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถหลังงาม เพื่อความเป็นมงคลแด่ชาวพุทธทั่วโลก

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.

เด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์ รายงาน