กกต.ตีปี๊บเชิญชวนสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง 13-22 มิ.ย.นี้

กกต.เชิญชวนสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้ที่ กกต.จังหวัด 13-22 มิ.ย.นี้ ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ect.go.th  หรือ 02-141-8328

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 61 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 เห็นชอบกรอบระยะเวลาการคัดเลือก และแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยจะเริ่มดำเนินการรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 13-22 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนด

คุณสมบัติของผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี นับถึงวันสมัคร
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันสมัคร
4. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5. มีความเป็นกลางทางการเมือง
6. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
7. มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร(แบบ ผตล.2), รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 5 X 7.5 ซม. จำนวน 2 รูป และขนาด 2.5 X 3 ซม. จำนวน 2 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์, สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ect.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-8328 และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด