กมธ.ศาสนาไม่แก้กฎหมายคณะสงฆ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 เพื่อพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา รับฟังความคิดเห็น และจัดทำสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯนั้น คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาเถรสมาคม กรมการศาสนา และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ กำหนดกรอบในการพิจารณา และรับฟังความคิดเห็นใน 2 เรื่องหลัก คือ 1.พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 2.ร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอ เกี่ยวกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน และได้สรุปผลการพิจารณาทั้งหมดเสนอยังคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการฯได้มีมติเห็นชอบและเสนอข้อสรุปดังกล่าวไปยัง สนช.เพื่อพิจารณาแล้ว

สำหรับข้อสรุปของคณะอนุกรรมาธิการฯ มีดังนี้ 1.คณะอนุกรรมาธิการฯเห็นชอบในหลักการเคารพมติที่ประชุม มส. ซึ่งมีมติไม่ขอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา อาจมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ เพื่อให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน 2.เร่งรัดดำเนินการตรา พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 3.เห็นควรสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมศาสนศึกษา สนับสนุนให้มีโครงการศึกษาพระไตรปิฎกหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ชั้นสูง และเสนอรัฐบาลให้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลก.