กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ ผลงาน นศ.กำแพงเพชร มุ่งทดแทนถุงพลาสติก

นศ.วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี โชว์สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ คิดทำ "กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ" มุ่งหวังใช้แทนถุงพลาสติกดำ ชูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้เพาะปลูก

ภายในกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร มีการแสดงโชว์ผลงานของนักศึกษา 5 สถานศึกษา ซึ่งในช่วงนี้ทุกภาคส่วนตระหนังถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น


สำหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ทำกระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ รักโลกที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้เพาะปลูกต้นกล้า จากนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี โดยการนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ โดยมีวัสดุส่วนผสมการทำกระถาง คือ ดินเหนียว กากมะพร้าว ดินดำ เปลือกไข่ ใบอ้อย ใบฉำฉา และน้ำ จากนั้นนำมาผสมตามปริมาณให้เข้ากัน ตามด้วยใส่น้ำแล้วปั้นจนกว่าจะเหนียวได้ที่ พอดินเหนียวและส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้ว นำไปใส่บล็อกเพื่ออัดเป็นรูปทรงกระถาง แล้วกดให้แน่นและนำออกจากบล็อก เท่านี้ก็สามารถนำต้นกล้ามาปลูกในกระถางได้แล้ว


ประโยชน์ของกระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ ใช้ปลูกต้นกล้าไม้ เป็นปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติไม่มีสารพิษ ทำให้พืชผักที่ปลูกเติบโตได้ดี และสามารถผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ให้กับร้านขายต้นไม้


นายพศิน พินตะคุ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี สาขาเครื่องกล ชั้น ปวส. 2 เปิดเผยว่า กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อนำพืชมาปลูกแล้วเจริญเติบโตได้ดี สามารถเป็นปุ๋ยให้กับพืชในตัวย่อยสลายได้ เพื่อทดแทนถุงพลาสติกและถุงใส่ต้นไม้ นำวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้ มาใช้เพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ได้จริง และสามารถลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย.