ทส.เตรียมเสนอร่าง “พ.ร.บ.ป่าชุมชน” เข้า ครม.

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นร่วมกับพลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายขวัญชัย ดวงสถาพร คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเร่งปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ให้มีความเหมาะสมก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ปลัด ทส.กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับนี้ ได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งเจ้าหน้าที่ด้านป่าชุมชน เครือข่ายป่าชุมชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และสื่อมวลชน ในระดับจังหวัดทั่วประเทศมาแล้ว โดยหวังให้เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาการบริหารจัดการป่าชุมชนยังไม่มีกฎหมายเฉพาะรองรับ ทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินการหลายประการ เช่น ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการป่าชุมชน ทั้งยังมีข้อจำกัดในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา รวมถึงไม่ครอบคลุมสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนขาดแรงจูงใจในการบริหารจัดการป่าชุมชน ทั้งที่มีการจัดตั้งป่า ชุมชนไปแล้วกว่า 10,537 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ 5.77 ล้านไร่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลาก หลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามนโยบายการรักษาความมั่นคงทางฐานทรัพยากรของรัฐบาล.