ผู้ว่า กฟผ.แถลง 7 นโยบายหลัก ดันไทยเป็นศูนย์กลางสายส่งในภูมิภาคอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เปิดแถลงข่าวต่อพนักงาน กฟผ.เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. ว่า แผนงานที่จะให้ความสำคัญมีทั้งหมด 7 ด้าน อาทิ 1. ผลักดันโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ กฟผ.ดำเนินการภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าประเทศ (PDP 2015) ให้สำเร็จ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 รวมถึงโรงไฟฟ้ากระบี่และเทพา รวมถึงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคกลางและภาคใต้ ขนาด 500 เควี เพื่อสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงระบบสายส่งอาเซียน

2. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ต้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ให้ยอมรับก่อนเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและสายส่ง 3.แสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เครือข่ายพันธมิตรเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

4.ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่ออนาคตสู่เวทีโลก เน้นที่การสร้างสิ่งประดิษฐ์และแนวคิดใหม่ โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ กฟผ. คิดค้นมาได้ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบอื่นที่ไม่จำกัดเพียงแวดวงพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น 5.สร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่ เพื่อต่อยอดธุรกิจของ กฟผ. รวมถึงการร่วมมือกับเอกชน โครงการประชารัฐ การขยายงานผ่านบริษัทในกลุ่ม กฟผ.

6. ปรับโครงสร้างและพัฒนาคน เนื่องจากภายใน 4-5 ปีข้างหน้า จะมีผู้เกษียณอายุ 6,000 คน จึงต้องมีการปรับโครงสร้างให้มีความกระชับคล่องตัว โดยดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. หากผ่านความเห็นชอบแล้วจะมีการชี้แจงกับผู้ปฏิบัติงานต่อไป ยืนยันว่าไม่มีการปลดพนักงานแน่นอน นอกจากนี้ยังจะเร่งสร้างระบบสืบทอดตำแหน่ง (Successor) ทั้งตำแหน่งภายใน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม ทั้งยังจะยึดนโยบายเรื่องลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น (LEAN) เพื่อให้งานขององค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น.