พร้อมลุย! กอ.รมน. สั่งทุกหน่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐ 'ไทยนิยม ยั่งยืน'

โฆษก กอ.รมน. เผย เลขาฯ กอ.รมน. สั่งทุกหน่วยสนองนโยบายรัฐบาล คสช. ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และสร้างครอบครัวสีขาว ชุมชนปลอดยาเสพติด สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทย...

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 13.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้มีการประชุม หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 2/2561 โดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปสถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มบุคคลได้ลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน, อุทยานแห่งชาติปางสีดา, อุทยานแห่งชาติตาพระยา และพื้นที่ป่าที่มีไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้สัก เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบ จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้และผู้ลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ทังนี้ เลขาฯ กอ.รมน. ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และเน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติตามนโยบายของ รอง ผอ.รมน. ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้ผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้เครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการเฝ้าตรวจการกระทำผิดกฎหมาย และการรณรงค์ให้ประชาชนรอบๆ พื้นที่ป่า ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้อง รักษาผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์

พล.ต.พีรวัชฌ์ กล่าวถึงสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นพื้นที่หลักในการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และจากผลการจับกุมได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการยึดไอซ์ในภาคใต้ มีสิ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มค้ายาเสพติดได้ก้าวเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศและมีแนวโน้มที่จะขยายตัว โดยมีเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อหาผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติดมากขึ้น

"เลขาฯ กอ.รมน. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. ได้แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ด้วยการเฝ้าตรวจไม่ให้มียาเสพติดในชุมชน พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง มวลชน กอ.รมน. และเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและความร่วมมือในการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง สร้างครอบครัวสีขาว ชุมชนปลอดยาเสพติดในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด"

โฆษก กอ.รมน. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล เลขาธิการ กอ.รมน. ได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล และนำนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาลดังกล่าวนี้ให้ มวลชน กอ.รมน. และเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบพร้อมกับนำไปขยายผล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึก ความรักความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน ที่จะนำไปสู่การสร้างพลังทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนาอาชีพการพัฒนารายได้ของครัวเรือนต่อไป

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้บูรณาการการทำงานให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด และเพื่อสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง ด้วยความรักความสามัคคีร่วมกัน.