พศป.แก้ปัญหาบุกรุกที่ดินวัดร้าง จ.ใหญ่ได้ผล

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะรองโฆษก พศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ประชุม มส.รับทราบการรายงานผลของคณะกรรมการ พิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) โดยเฉพาะการจัดประโยชน์ที่วัดร้าง การจัดประโยชน์ในพื้นที่เขตที่มีพระสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันการกันเขตจัดประโยชน์ การกำหนดค่าเช่า การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่วัดร้าง มีความรอบคอบรัดกุมมากขึ้น โดยยึดระเบียบและข้อกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัด

ซึ่งพบว่า สามารถแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่วัดร้างในจังหวัดใหญ่ๆของประเทศ เช่น พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ สุโขทัย นครศรีธรรมราช เป็นต้น มีปัญหาลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะ 3-5ปีที่ผ่านมา มากกว่า ร้อยละ 60 พร้อมกันนี้พศป.ยังได้แจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทุกจังหวัดลงไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมทั้งทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้งด้วย

นายสิปป์บวรกล่าวต่อไปว่า พศจ.จะต้องลงพื้นที่ชี้แจงต่อผู้อาศัยที่วัดร้างโดยตรง พร้อมกำหนดเขตให้เห็นชัดเจนว่า มีพื้นที่เท่าใด ค่าเช่าเท่าใด มีการรุกล้ำเพื่อนบ้านหรือไม่ และดำเนินการปักหลักเขตที่ดินที่ชัดเจนต่อผู้เช่า รวมทั้งมีการทำสัญญาที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสบายใจทุกฝ่าย ทั้งต้องมีการคิดค่าเช่าตามที่มีอยู่จริง โดยอัตราเช่าในพื้นที่มีการกำหนดไว้อยู่แล้ว.