ยอมจ่าย 500 ล้าน! "หมอเสริฐ" ถอยปิดคดีปั่นหุ้นBA

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดเผยว่า นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ, น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.62 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่บุคคลทั้ง 3 คนได้ร่วมกันสร้างราคาหุ้นโดยในช่วงระหว่างวันที่ 13 พ.ย.58 ถึง 12 ม.ค.59 นายปราเสริฐ น.ส.ปรมาภรณ์ และนางนฤมล ได้ร่วมกันซื้อขายหุ้น บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) อย่างต่อเนื่องและจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเอง ในลักษณะอำพรางการซื้อขาย จนทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย และส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BA ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ซึ่งการกระทำของบุคคลทั้งสามเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) (2) ประกอบมาตรา 244 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และมาตรา 317/4 (1) แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต.นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง 3 ราย โดยกำหนดให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499.45 ล้านบาท

และ ก.ล.ต. ได้มีคำสั่งห้ามนายปราเสริฐ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.62 ถึงวันที่ 8 ก.พ.64 ส่วน น.ส.ปรมาภรณ์ มีคำสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.62 ถึงวันที่ 8 ก.พ.63 และมีคำสั่งห้ามนางนฤมล เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.62 ถึงวันที่ 8 ก.พ.64 เนื่องจากเข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน.