วิจัยพืชป่าที่อาจกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ

ต้นกราวน์เชอร์รี (groundcherries) หรืออาจเรียกว่าโทงเทงฝรั่ง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Physalis pruinosa นับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่นักวิจัยจากสถาบันโฮเวิร์ด ฮิวจ์ส เมดิคอล และสถาบันบอยซ์ ธอมป์สัน ในสหรัฐอเมริกา ให้ความสนใจทดลองปรับปรุงพันธุกรรม ทีมวิจัยเผยว่าได้รวบรวมข้อมูลทางพันธุศาสตร์ หรือจีโนมิกซ์ (genomics) และการปรับแต่งยีน (gene editing) ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอก ผล รูปร่างของต้นพืช ซึ่งทีมวิจัยได้ทดลองรวมพันธุกรรมของต้นกราวน์เชอร์รีและแก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างเช่น รูปทรงของต้น การสร้างดอกให้สมบูรณ์ขึ้น ปรับปรุงขนาดของผลให้ใหญ่กว่าเดิม รวมถึงจัดการกับลักษณะพิเศษอย่างสีผลไม้และรสชาติที่ดีขึ้น

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่พืชซึ่งเติบโตตามมีตามเกิดในป่า จะสามารถนำมาเพาะปลูกในแปลงเกษตรหรือปลูกในสวนในไร่ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และด้วยวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุงพันธุกรรม นักวิจัยคาดว่าต้นกราวน์เชอร์รีอาจกลายเป็นพืชที่มีศักยภาพพอจะเป็นพืชเศรษฐกิจเทียบเท่าสตรอว์เบอร์รีได้.


Credit : Sebastian Soyk