ศึกษาประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ไทย

หนุนเด็กเรียนรู้เรื่องท้องถิ่น “คุณหญิงกัลยา” ชี้ไม่ต้องจัดเป็นหลักสูตร

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนมีนโยบายเรื่องการยกระดับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของประเทศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างสนุก สอดคล้องกับชีวิตประจำวันและบริบทของแต่ละพื้นที่ และจะมีการระดมผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์มาร่วมขับเคลื่อนเรื่องนี้ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้หารือร่วมกับนายธงทอง จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และได้ข้อคิดเห็นว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีความน่าสนใจในหลายเรื่อง ดังนั้น สิ่งที่เราจะขับเคลื่อนให้เด็กไทยหันมาสนใจเรื่องประวัติศาสตร์คือ ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา เปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ตนมองว่าเยาวชนควรที่จะได้รับรู้ อีกทั้งเรื่องราวในประวัติศาสตร์เหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงประเทศในปัจจุบันได้ด้วยว่าในแต่ละยุคสมัยมีความเป็นมาอย่างไร เหตุใดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้น ซึ่งตนมองว่าเด็กจะต้องวิเคราะห์ได้ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่รับรู้ ถือว่าเป็นการนำประวัติศาสตร์ให้มาเป็นเรื่องใกล้ตัว ใกล้ชิดสังคม ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

รมช.ศธ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในการหารือยังมีการพูดถึงประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กในพื้นที่ต่างๆ และยังสามารถสร้างความภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ได้ ซึ่งวิธีการสร้างการเรียนรู้อาจจะให้เด็กสำรวจ และค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในชุมชนของตนเอง และมีการเล่าสู่กันฟังในกลุ่มนักเรียน หรือในชุมชนเอง โดยการเรียนรู้ในลักษณะนี้นอกจากเด็กจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังจะทำให้เด็กรู้จักการค้นคว้า การสังเกต เป็นคุณลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงเด็กก็จะได้สนุกกับการเรียนรู้ด้วย สำหรับแนวทางการสร้างความรับรู้ให้แก่ผู้เรียน ตนอยู่ระหว่างการหารือว่าจะทำออกมาในลักษณะใด แต่เบื้องต้นจะไม่มีการระบุลงในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะจะให้มุ่งไปที่การเรียนรู้ของเด็กเป็นหลัก ต้องการให้เป็นการเรียนเสริมความรู้ ที่น่าสนใจและสนุก ไม่ใช่เป็นการสอนแต่เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่เด็กแต่ละคนสนใจ โดยอาจนำไปใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อย่างไรก็ตาม ตนตั้งใจที่จะเชิญนายธงทองมาร่วมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ผ่าน Facebook live พบกัน @จันทร์เกษม ด้วย.