สภาสตรีฯ เชิญกูรูด้านอาหาร ให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

สภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญกูรูด้านอาหารปลอดภัยมาอบรมให้ความรู้สมาชิก พร้อมทั้งจัดเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "อาหารปลอดภัย กายใจปลอดโรค" โดยมี นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานจัดงาน ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา

ทั้งนี้ สภาสตรีฯ ได้เชิญคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ นางธิดา ศรีไพพรรณ นางวิชาญา ตั้งสง่า นางศรีชนก วัฒนศิริ และ นางเอื้อจิต ชูศรี มาให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และการสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้น Zumba Gold ร่วมกัน โดยเชื่อว่าการเต้นดังกล่าวจะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต้นจำนวนมาก

ดร.วันดี กล่าววว่า วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ สร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย โภชนาการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพจิตที่ดี อยู่อย่างเป็นสุข สามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์ได้ ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม และความเป็นอยู่ในการดำรงชีพ โดยกิจกรรมลักษณะนี้จะจัดอย่างต่อเนื่อง