อาชีวะชิงเปิดรับนักเรียนก่อน สพฐ. 7 วัน

“สุเทพ” ย้ำทุกวิทยาลัยต้องยอดเพิ่ม แฉปัญหาเดิม ร.ร.สามัญฯไม่ปล่อยเด็ก

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 ที่โรงแรมเขียงใหม่ฮิลล์ ว่า ปีการศึกษา 2561 สอศ.ตั้งเป้าให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐรับนักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 5% จากปีการศึกษา 2560 ที่รับได้ 165,776 คน ส่วนอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 16% จากปีการศึกษา 2560 ที่รับได้ 75,925 คน โดยอาชีวศึกษาจังหวัด (อศ จ.) ต้องบูรณาการวางแผนรับนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า แนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ในปีนี้ ขอให้ อศจ.พิจารณาในเรื่องสาขาวิชาที่เปิดสอน หากในพื้นที่เดียวกันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนเปิดสอนสาขาเดียวกัน อาชีวศึกษาของรัฐจะต้องรับเด็กในจำนวนเท่ากับปีการศึกษา 2560 ต้องไม่ขยายจำนวนการรับเพิ่ม แต่ให้มุ่งเน้นเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสาขาใหม่ๆที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน หรือสาขาที่ใช้การลงทุนสูง โดยปีนี้อาชีวะจะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ก่อน สพฐ. 7 วัน ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 18-28 มี.ค.2561 ทดสอบความถนัดวันที่ 1 เม.ย. ประกาศผลวันที่ 5 เม.ย. และมอบตัววันที่ 8 เม.ย. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 ให้สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิ.ย.2561 และระดับปริญญาตรีให้แต่ละสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม ขอย้ำว่าการรับเด็กทุกระดับต้องคำนึงถึงการสร้างโอกาสให้ได้เรียนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา

ด้านนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในฐานะประธาน อศจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ มีวิทยาลัยในสังกัด สอศ. 18 แห่ง เป็นอาชีวะรัฐ 8 แห่ง และเอกชน 10 แห่ง ในภาพรวมการรับนักเรียน นักศึกษาปีที่ผ่านมา รับได้น้อยกว่าแผนทั้งอาชีวะรัฐและเอกชน ซึ่งสาเหตุหลักๆ เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนยังมีค่านิยมที่จะเรียนสายสามัญ ทั้งยังมีค่านิยมที่จะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงจึงส่งผลกระทบต่อแผนการรับของอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ที่สำคัญคือโรงเรียนสายสามัญไม่ปล่อยเด็ก หรือรั้งเด็กของตนไว้และไม่ยอมให้ครูแนะแนวเข้าไปแนะแนวในสถานศึกษาสายสามัญ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ตนเชื่อว่าเกิดขึ้นกับทุกๆ อศจ.