เปิดโครงการนำร่อง ร.ร.คุณภาพวิทย์-คณิต-เทคโนโลยีมาตรฐาน สสวท.

สสวท. จับมือภาคีในจังหวัดอยุธยา เปิดโครงการนำร่อง "สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์" ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท. หวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างการเรียนมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ ด้านน้องๆ เยาวชนเมืองกรุงเก่า แห่ร่วมกิจกรรม ระบุเรียนเรื่องวิทย์ด้วยความสนุกและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร่วมกันเปิดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดโครงการนำร่องโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท. โดยมีนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาร่วมงาน

ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานว่า เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีสมรรถนะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพในอนาคตได้ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่สสวท.กำลังดำเนินการอยู่ และนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับโอกาสก่อน

"มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นมาตรฐานการเรียนการสอนซึ่งทำให้เกิดผลดี ทำให้เด็กเกิดแรงจูงใจและความใฝ่ฝันที่จะก้าวสู่โลกสมัยใหม่ เพราะกิจกรรม 'สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์' ที่จัดขึ้นนี้ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กๆ เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงทักษะความรู้ ไปใช้ในการดำรงชีวิตและการสร้างอาชีพได้"รองผวจ.อยุธยากล่าว

ด้าน ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้มีความสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการและต้องการผลิตบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงทำงานในทุกภาคส่วนของสังคม และในความร่วมมือนี่ ทางสถาบันได้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงทางวิชาการ เพื่อนำแนวทางของโครงการนี้ เข้าไปสู่โรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่

"ขณะนี้จุดที่ดีที่สุดของเรา คือ เรามีมาตรฐานของสสวท. โดยเขาเป็นผู้คิดหลักสูตร และออกแบบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ ซึ่งทางบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยก็จะเข้าไปศึกษาทำความเข้าใจ และตั้งเป้ากระจายไปยังต้นแบบโรงเรียนในพื้นที่ของเราต่อไป ซึ่งจะทำให้ทุกสถาบันการศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งใช้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการกระจายองค์ความรู้ด้วย อย่างไรก็ตาม นักศึกษาของเราเมื่อจบการศึกษาจะออกมาเป็นครู ซึ่งเขาก็จะได้นำความรู้จากโครงการนี้ไปถ่ายทอดอีกต่อหนึ่งด้วย เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งอาจารย์ โรงเรียนและนักศึกษาของเรา"

ขณะที่ ศ. ดร.ชูกิจ ลิมป์จำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า แนวทางดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท. เน้นการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสสวท.นำเครื่องมือและประสบการณ์ของสสวท.ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาได้ผลดีแล้ว ได้แก่หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อการเรียนรู้ ชุดการสอนเสริมสร้างการปฎิบัติการทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการเข้าสู่การเรียนการสอนของโรงเรียน ให้ครูและนักเรียนทำด้วยตัวเอง (Do-it yourself approach) ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้าน computing science ทั้งในชั้นเรียนและ on-line ส่งเสริมการเรียนการสอน STEM EDUCATION ในโรงเรียน

นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แนวใหม่ โดยได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่มุ่งเน้นวิทยากรคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ได้อย่างมีเหตุมีผล และเป็นระบบมากขึ้น

เป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. มุ่งให้ทั่วถึงทุกอำเภอโดยครอบคลุมทั้ง 878 อำเภอ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 คือระดับมัธยมศึกษา 1,000 โรงเรียน ระดับประถมศึกษา 5,000 โรงเรียน ภายในระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,000 โรงเรียน และจะประเมินเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับก้าวหน้าจนเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลในที่สุด.

สสวท. จับมือภาคีในจังหวัดอยุธยา เปิดโครงการนำร่อง "สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์" ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท. หวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้าง 12 ก.ค. 2561 21:46 12 ก.ค. 2561 22:10 12 ก.ค. 2561 21:52 ไทยรัฐ