เอไอเอส ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวสู่ อสม.4.0 จัดประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2

เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Digital ForThais โดยนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม สำหรับหน่วยบริการสุขภาพ รพ.สต.และเครือข่าย อสม.ในการสื่อสารข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนที่ ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขชุมชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจะทำให้งานบริการสาธารณสุขชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แอปฯ อสม.ออนไลน์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

แอปฯ อสม.ออนไลน์ เข้าไปช่วยงานสาธารณสุขชุมชนให้กับหน่วยบริการสุขภาพ และเครือข่ายอสม. ในหลายๆ ด้านด้วยกัน เช่น เข้าไปช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลให้กับหน่วยบริการสุขภาพ และถือเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับเครือข่าย อสม. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ช่วยลดการทำงานที่ซับซ้อน, ลดการทำงานที่เสียเวลา และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ที่สำคัญทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ยิ่งขึ้น ที่สำคัญข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ เพราะได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพโดยตรง ชาวบ้านจึงมั่นใจข้อมูลของ อสม.ที่นำมาเผยแพร่ รวมถึง อสม.ยังสามารถแชร์ภาพถ่ายขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกเยี่ยมผู้ป่วย หรือประชาชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับกลุ่มสมาชิก อสม.อื่นๆ ได้เห็น และอยากลงพื้นที่ตาม รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ขณะเดียวกัน เอไอเอสได้ส่งทีมงานและพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่เพื่อสอนการใช้งาน แอปพลิเคชัน ‘อสม.ออนไลน์’ ติดตามผลรับทราบความต้องการและพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาแอปฯ อสม.ออนไลน์ และติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องที่ชัดเจน เช่นนี้ แอปฯ ‘อสม.ออนไลน์’ จึงได้รับการคัดเลือกจากทั่วโลกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพ ประจำปี 2017 (WSIS 2017 Prizes Winner) จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) และองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงานด้านสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมด้วย โดยปัจจุบันมีหน่วยบริการสุขภาพเปิดใช้งานแล้ว จำนวน 2,200 แห่งทั่วประเทศ และมีจำนวนผู้ใช้งานแล้วประมาณ 38,000 คน ซึ่งจากความสำเร็จที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เอไอเอส จึงขยายผลให้หน่วยบริการสุขภาพ และ อสม.ทั่วประเทศได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผ่านโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และในปีนี้ยังได้สานต่อโครงการประกวดฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ อสม.ก้าวไปสู่ อสม. 4.0

โดยเชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีเครือข่าย อสม.ทุกแห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดเพื่อรับเงินรางวัลสนับสนุน ‘ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข’ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท โดยแบ่งรางวัล เป็น 2 ระดับ ได้แก่ รางวัลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลละ 40,000 บาท จังหวัดละ 2 รางวัล ซึ่งเงินรางวัลสนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขก็จะกลายเป็นทุนสำหรับให้ อสม. ได้นำไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนต่อไป

อย่างเช่น ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังประจัน (ชมรม อสม.ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล) ซึ่งได้รับเงินรางวัลสนับสนุนจากการประกวดการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เมื่อปีที่ผ่านมา ได้นำเงินงบประมาณส่วนหนึ่งที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจากโครงการประกวดฯไป จัดซื้ออุปกรณ์สมทบกองทุนกายอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ และสนับสนุนแนวคิด ชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญของการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และเป็นความงดงามของการส่งมอบสิ่งดีเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

สำหรับโครงการ ‘ประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2’ นี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 นี้ และมีเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากจำนวนการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 ประกอบรายงานเชิงคุณภาพจากการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งจะประกาศผลรางวัลผู้ชนะในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ รพ.สต.ที่สนใจเข้าร่วมประกวดฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/aorsormor และ Facebook Fanpage อสม.ออนไลน์ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 06 2520 1999

เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม สำหรับหน่วยบริการสุขภาพ รพ.สต.และเครือข่าย อสม.ในการสื่อสารข้อมูล... 12 ก.ค. 2561 16:04 13 ก.ค. 2561 09:30 13 ก.ค. 2561 10:14 ไทยรัฐ