4 ส.รุ่น 10 ทัวร์ดูงานอีสาน ลั่นพร้อมเป็นฟันเฟืองพาชาติสู่สันติสุข

4 ส.รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า ทำบุญวัดหลวงพ่อพระใส มอบเงินสาธารณกุศลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 101,010 บาท หลังดูงาน 3 จังหวัดอีสาน ด้านตัวแทน นศ.ลั่นพร้อมเป็นฟันเฟืองพาชาติสู่สังคมสันติสุข

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.62 นักศึกษาภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 10 หรือ (4 ส. รุ่น 10) จำนวน 90 คน พร้อมด้วย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า เดินทางไปสักการะหลวงพ่อพระใส วัดโพธ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พร้อมถวายผ้าป่าและมอบเงินทำบุญจำนวน 101,010 บาท เพื่อสาธารณกุศลและทำนุทำรุงพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ นักศึกษา 4 ส.รุ่น 10 ยังได้ศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสกลนคร อุดรธานี และนครราชสีมา ผ่านกิจกรรมสร้างเสริมสร้างสันติสุข ที่น่าสนใจ อาทิ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป "ศักยภาพจังหวัดสกลนคร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาบรรยายให้ความรู้ แวะเยี่ยมชมพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ

จากนั้นศึกษาดูงาน "การก้าวสู่ SMART CITY เทศบาลน่าอยู่ยั่งยืน ที่สำนักงานเทศบาลอุดรธานี และเยี่ยมชุมชน แหล่งศึกษาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (โฮจีมินห์) และศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ในอำเภอเมืองอุดรธานี และรับฟังบรรยายายสันติสุขชายแดนไทย-ลาว โดย นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลาว และ พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ที่สำนักงานสถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นต้น

ด้าน พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นักศึกษา 4 ส.รุ่น 10 สถาบันพระปกเก้า ในฐานะผู้รับผิดชอบการดูงานครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวสรุปว่า การดูงานครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความหลากหลายของผู้คนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายเชื้อชาติ หลายความเชื่อ และหลายศาสนา แต่สามารถมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในแผ่นดินไทย โดยอาศัยกติกาที่แต่ละหมู่บ้านและชุมชนยึดถืออย่างเหนี่ยวแน่น และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังนำภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งของแต่ละท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าพื้นบ้าน สร้างจุดขายควบคู่กับการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน สร้างรายและแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้ให้แก่ตัวเองและครอบครัว โดยไม่รอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว

"นักศึกษาหลักสูตร 4 ส.รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 90 คน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหนึ่งเล็กๆในสังคม จะนำความรู้จากการพูดคยแลกเปลี่ยนระหว่างการศึกษา อบรม ศึกษาดูในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ไปขยายผลสู่ครอบครัวตัวเอง ชุมชน องค์กร และในระดับชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่มีความหลากหลาย สามารถเข้าใจความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ที่สำคัญต้องปฏิเสธความรุนแรง และใช้กำลังทุกรูปแบบ สอดคล้องกับบริบทของประเทศชาติ ที่ต้องการความปรองดองสมานฉันท์เป็นอย่างยิ่ง" พ.ต.อ.ดิเรก กล่าวปิดท้าย