ก.ล.ต.ขอความเห็นเพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า กระทรวงการคลังให้ ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ว่าให้ CMDF สามารถสนับสนุนทางการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อความสามารถในการแข่งขัน หรือความมั่นคงทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ฯลฯ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พ.ย.นี้

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการจัดตั้ง CMDF เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ได้รับความเห็นหลากหลาย นำไปสู่การปรับปรุงรายละเอียดของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในหลายเรื่องสำคัญ อาทิ การปรับรูปแบบองค์กรให้ CMDF มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ, ทรัพย์สินของ CMDF ที่เกิดจากทุนประเดิมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะโอนเงินหรือทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องให้ CMDF จำนวน 5,700 ล้านบาท ลดลงจากเดิมที่กำหนดให้ต้องโอนเงินหรือทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องจำนวน 8,000ล้านบาท ขณะที่ยังคงกำหนดให้ส่งเงินรายปีให้ CMDF ไม่น้อยกว่า90% ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย หลังหักภาษีและเงินสำรองเพื่อการลงทุน ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบฯลฯ และความเห็นต่างๆ ที่ได้จากการรับฟังรวมถึงข้อยุติจากกระทรวงการคลังเป็นไปตามรายละเอียด ในภาคผนวกของผลการรับฟังความคิดเห็นก่อนหน้านี้ และเปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ ก.ล.ต.แล้ว.