กลับลำลดค่าธรรมเนียม จ่อทำประชาพิจารณ์ตีทะเบียนหมาแมว

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไป ในเรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่จะจัดเก็บในการขึ้นทะเบียน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลชี้แจงในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา และขั้นตอนการประชุมของ สนช. เพื่อให้ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมฯเหมาะสม และเป็นไปตามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ โดยอาจมีการพิจารณาลดค่าธรรมเนียมลงอีก หรืออาจจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมเลยก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนเสนอเข้า สนช. เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

นายสรวิศกล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดของร่างกฎหมายในเบื้องต้นกำหนดให้เจ้าของสัตว์ต้องนำสุนัขและแมว ไปขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ คือ คำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท สมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ตัวละ 300 บาท ซึ่งรวมค่าขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 450 บาทต่อตัว.