ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่

เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้