คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติลุยวาง 4 เป้าหมายดันเศรษฐกิจมั่งคั่ง

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ขอบคุณภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)


เผยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเดินหน้าวาง 4 เป้าหมาย มุ่งสู่เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม...

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กล่าวว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา สำหรับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ด้านความมั่งคั่งภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ องค์ประกอบของกรรมการฯ มาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ประกอบด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล, นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ, นายปพนธ์ มังคละธนะกูล, นายธฤต จรุงวัฒน์, นายวิบูลย์ คูสกุล, นายสุภัค ศิวรักษ์, นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์, นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม, นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล ซึ่งต้องทำงานแข่งกับเวลาภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย ต้องเสนอร่างยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาภายใน 120 วัน โดยครบกำหนดวันที่ 24 ม.ค.2561

นายสถิตย์ กล่าวต่อว่า ในบทเฉพาะกาล มาตรา 8(4) ให้ใช้ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2558 จัดทำขึ้นและมีการปรับมาเป็นระยะมาใช้เป็นหลักในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้นำมาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น ภายหลังมีการประชุมหารือกันมาระยะหนึ่ง ทำให้สามารถวางเป้าหมายด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันออกมาได้ 4 เป้าหมาย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาบนหลักการว่าจะต้องสามารถบรรลุเป้าหมายได้จริง ขณะเดียวกันต้องมีความท้าทายด้วย โดยเริ่มจากเป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้ต่อหัวมากกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ภายใน 20 ปี

เป้าหมายที่ 2 คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ในช่วง 20 ปี เป้าหมายที่ 3 ผลิตภาพการผลิตรวมหรือ TFP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อให้สามารถเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้เร็วขึ้น และเป้าหมายที่ 4 คือ ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ International Institute for Management Development หรือ IMD ซึ่งสถาบัน IMD เป็นสถาบันจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เน้นปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค

นายสถิตย์ กล่าวอีกว่า เมื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์แล้วเสร็จจะมีการนำไปรับฟังความเห็นเพิ่มเติมต่อไป ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้แก่ 1. เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th 2. โทรสาร หมายเลข 0-2282-9149 3. เฟซบุ๊กยุทธศาสตร์ชาติ 20 และ 4. จดหมาย โดยส่งมาที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 วงเล็บมุมซองว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน.