จี้ยานยนต์ส่งข้อมูลด่วน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯอยู่ระหว่างการเปิดไต่สวนเพื่อพิจารณาขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนจากทั่วโลก ตามมาตรา 232 กฎหมาย Trade Expansion Act of 1962 ว่า ตามขั้นตอนของการไต่สวน กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯจะเปิดรับความเห็น ข้อมูล ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนทั่วไป เพื่อประกอบการพิจารณาผลกระทบของสินค้านำเข้าดังกล่าวที่มีต่ออุตสาหกรรมภายในของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯจะเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแจ้งความประสงค์ในการปรากฏตัวต่อสาธารณะเพื่อให้ความเห็นได้จนถึงวันที่ 22 มิ.ย.นี้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเว็บไซต์ www.regulations.gov ขณะเดียวกัน จะเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสหรัฐฯแสดงความเห็นโต้แย้งประเทศต่างๆ ที่ได้ยื่นไปแล้วก่อนหน้านี้ ได้จนถึงวันที่ 6 ก.ค.นี้ และจะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค.นี้

“ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยสามารถยื่นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการผลิตปริมาณการส่งออก ปริมาณความต้องการของไทยและอัตราการขยายตัวการใช้แรงงาน การใช้วัตถุดิบผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐฯ เป็นต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิ.ย.นี้ ซึ่งกรมจะเร่งติดตามความคืบหน้า และเมื่อมีการประกาศผลการพิจารณาอย่างไร กรมจะเผยแพร่ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที”

อย่างไรก็ตาม คาดว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯจะพิจารณาไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน จากนั้นจะเสนอผลการไต่สวนและข้อเสนอแนะต่อประธานาธิบดี ให้พิจารณาตัดสินใจภายใน 90 วัน หากเห็นด้วยกับผลการไต่สวนที่เสนอประธานาธิบดี สามารถขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนจากประเทศผู้ถูกไต่สวนได้ทันที.