"ดีอี" หนุนเอกชนตั้งสภาดิจิทัลแห่งชาติ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีมีนโยบายที่จะตั้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล หรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม ได้แก่ สถาบันวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา สนับสนุนการวิเคราะห์ การฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ หรือรองรับนโยบายบิ๊กดาต้า

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมการอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) ไปจัดตั้งศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และศูนย์มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะต้องทำงานคู่ขนานไปกับการออกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ พ.ศ.... มีผลบังคับใช้ โดยกฎหมายทั้ง 2 ฉบับอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อ ครม.อนุมัติ ก็ต้องส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปีนี้ ขณะเดียวกันยังได้มอบหมายให้ สพธอ. ไปพิจารณายกระดับฐานะองค์กรใหม่ด้วย

นายพิเชฐกล่าวว่า ขณะนี้ได้เสนอให้ภาคเอกชน จัดตั้งสภาดิจิทัลแห่งชาติ ให้เทียบเคียงกับสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยเอกชนด้านดิจิทัล ที่มีการรวมตัวกันถึง 19 องค์กรอยู่แล้ว ควรจะรวมตัวกันเป็นสภาดิจิทัลแห่งชาติให้ได้ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ด้านนางสาวอัจฉรินทร์ พิพัฒน์พันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ระยะที่ 2 จำนวน 15,732 หมู่บ้าน วงเงินลงทุน 2,300 ล้านบาทนั้น ตามแผนงานเดิม หาก ครม.อนุมัติให้ดำเนินการภายในเดือน พ.ค.61 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.2561.