นักลงทุนไม่ปลื้มประสิทธิภาพราชการ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2561 จากจำนวน 600 บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักลงทุนต่างชาติ 98.5% มีแผนการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง สูงสุดในรอบ 5 ปี เมื่อเทียบกับผลสำรวจที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2557 โดยนักลงทุนต่างชาติ 33% มีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทย และนักลงทุนอีก 65.5% ยังรักษาระดับการลงทุนในไทยไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนนักลงทุนที่มีแผนลดระดับการลงทุนตามสภาวะธุรกิจ มีสัดส่วนเพียง 1.5% เท่านั้น

สำหรับปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนวางแผนจะขยายการลงทุน รวมทั้งยังคงเดินหน้ารักษาการลงทุนในไทยนั้น พบว่า 3 ลำดับแรก คือการมีวัตถุดิบและชิ้นส่วนเพียงพอ 54.7% ตามด้วยการมีผู้รับช่วงการผลิต (ซัพพลายเออร์) ที่เพียงพอ 50.8% และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย 44.5%

“ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน ทั้งในส่วนของการมีชิ้นส่วน วัตถุดิบ และซัพพลายเออร์ที่เพียงพอ ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ซึ่งบีโอไอและหน่วยงานภาครัฐได้เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น บีโอไอได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ

นอกจากนี้ การสำรวจยังได้สอบถามถึงความพึงพอใจต่อบริการของบีโอไอ พบว่า นักลงทุนมีความพึงพอใจต่อบริการของบีโอไอเพิ่มสูงขึ้นในแทบทุกด้าน ได้แก่ ภาพรวมการให้บริการ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบีโอไอ บริการที่ได้รับจากศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน บริการข้อมูลทางเว็บไซต์ บริการจากศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) และความง่ายในการเข้าถึงบริการ ตลอดจนความรวดเร็ว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนต้องการให้มีการปรับปรุงคือ ระบบราชการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เช่น การยกเลิกใบอนุญาตหรือกระบวนการที่ไม่จำเป็น การปรับปรุงระบบภาษีให้มีขั้นตอนที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น และการปรับปรุงขั้นตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ก็ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง.