"ประยุทธ์" ชื่นชมกองทุนหมู่บ้าน "สมคิด" ทิ้งไพ่ตายอีก 2 หมื่นล้านย้ำไม่ได้หาเสียง

“ประยุทธ์” กดปุ่มจัดงบลงกองทุนหมู่บ้านปี 61 วงเงิน 20,000 ล้านบาท รับหมู่บ้านละ 300,000 บาท เปิดใจปลื้มกองทุนหมู่บ้านมีความก้าวหน้าและดีขึ้นต่อเนื่อง หลังรัฐโอนเงินให้เป็นระยะ “สมคิด” แจงไม่ใช่งบหาเสียง เพราะรัฐบาลทำมา 4 ปีแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ” โดยมีผู้บริหารภาครัฐ หน่วยราชการ สมาชิกและภาคีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากทั่วประเทศกว่า 12,000 คนเข้าร่วมรับฟังว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความก้าวหน้าขึ้นมาก โดยเมื่อปี 2559 รัฐบาลได้จัดโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ภายในวงเงินงบประมาณ 35,000 ล้านบาท สำหรับให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดทำโครงการโดยนำไปลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ พร้อมขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการไปแล้วกว่า 66,000 กองทุน วงเงินงบประมาณกว่า 33,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ต่อมาในปี 2560 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 15,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดำเนินการภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนงบประมาณกองทุนละไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับปีนี้รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผ่านโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐอีก วงเงินงบประมาณ 20,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท เพื่อต่อยอดโครงการเดิมหรือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกของรัฐบาลชุดนี้หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เป็นเงินจำนวน 60,000 ล้านบาท ปี 2559 จัดสรรงบประมาณให้อีก 35,000 ล้านบาท หมู่บ้านละ 500,000 บาท ปี 2560 จัดสรรงบประมาณให้อีก 15,000 ล้านบาท หมู่บ้านละ 200,000 บาท ส่วนปีนี้จัดสรรงบประมาณอีก 20,000 ล้านบาท หมู่บ้านละ 300,000 บาท ซึ่งในช่วงหลังนี้ การจัดสรรงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านจะเน้นให้ชาวบ้านทำโครงการร่วมกันตามที่ท้องถิ่นต้องการ และนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ร่วมกันคิดและทำโครงการใหม่ๆ ที่มีความจำเป็นกับหมู่บ้าน ที่สำคัญคือ การจัดสรรงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านในครั้งนี้ไม่ใช่การหาเสียง เพราะดำเนินการมาแล้ว 4 ปีมีเป้าหมายพัฒนาฐานรากให้เข้มแข็ง ซึ่งโครงการกองทุนหมู่บ้านนี้ถือว่าไปได้ด้วยดี เงินถึงกระเป๋าชาวบ้านและได้ทำโครงการตามที่ชาวบ้านต้องการ

ด้านนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า ในส่วนของขั้นตอนการเสนอโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น จะเริ่มการพิจารณาโครงการที่ชุมชนต่างๆเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย.เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะประชุมอนุมัติโครงการเป็นระยะๆ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ โดยตั้งเป้าจำนวนกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการอนุมัติโครงการไม่น้อยกว่า 70,000 หมู่บ้าน จากกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด 79,595 กองทุน หรือคิดเป็นสัดส่วน 85-90%

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯมีแนวคิดให้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคงเทียบเท่าข้าราชการ และมีสวัสดิการรองรับเมื่อประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ โดยในเบื้องต้นจะใช้เงินทุนจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2554 ซึ่งมีเงินทุน 2,900 ล้านบาท ตั้งกอง ทุนหนุนสวัสดิการผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้จะสนับสนุนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ และปลูกพืชตามแผนที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดไว้ โดยถ้าในอนาคตเกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ราคาสินค้าตกต่ำ ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น เกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือน ในการวางแผนดำเนินงาน และหางบสนับสนุนเพิ่มเติม.