ยาเสพติดทำลายเศรษฐกิจชาติ

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหารุนแรงที่สร้างความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องการให้ทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยให้ยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติ สิ่งสำคัญคือการสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่ใช่แค่การปราบปรามของเจ้าหน้าที่เท่านั้นเพราะเป็นเพียงการจำกัดด้านอุปาทาน แต่ต้องดำเนินการด้านอุปสงค์ด้วย คือคนในประเทศจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ทั้งนี้ได้ประเมินความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศจากภัยยาเสพติดรวมแล้วเป็นจำนวน 346,956 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมากกว่างบประมาณยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชาติในปี 2561 อยู่ที่ 329,273 ล้านบาท โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ประมาณการจำนวนผู้เสพยาเสพติด จากผลการจับกุมและการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดในปี 2556 มีประมาณ 2.5 ล้านคน ซึ่งคนเหล่านี้ต้องใช้เงินซื้อยาเสพติดอย่างต่ำวันละ 250 บาท หรือคิดเป็นเงินวันละ 625 ล้านบาท หรือปีละ 288,125 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน จากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในแต่ละคดี ซึ่งรวมทั้งเงินเดือนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าสถานที่ ค่าดำเนินการราชทัณฑ์และอื่นๆ คิดเฉลี่ยเป็นเงิน 51,000 บาทต่อ 1 คดี และพบว่ามีผู้ต้องขังคดียาเสพติดประมาณ 250,000 คน รวมเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐจำนวน 12,750 ล้านบาทต่อปี ขณะเดียวกันเมื่อบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จะต้องสูญเสียรายได้สำหรับเลี้ยงครอบครัวคำนวณจากค่าแรงเฉลี่ยวันละ 318 บาท หรือ 84,000 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็น 21,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่ายาเสพติดสร้างความสูญเสียผลิตภาพของสมาชิกในครอบครัวจากการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล คิดเป็นมูลค่า 115,387 บาทต่อปี รวมเป็นเงินที่จะต้องสูญเสีย 28,846 ล้านบาท และหากคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางผลิตภาพของผู้ถูกคุมขังตามผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว 250,339 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 51,334 ล้านบาท และในส่วนของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของภาครัฐงบประมาณในปี 2560 มีจำนวน 4,900 ล้านบาท.