ส.อ.ท.ขอรัฐบาลยกเลิก 10 อาชีพสงวน ให้ต่างด้าวทำมาหากินได้

นักวิชาการย้ำชัด พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่จ้างงานในครัวเรือน หรือตามแนวชายแดนที่นิยมจ้างต่างด้าว เพราะติดกับดักค่าแรงราคาถูก อาจทำให้ไทยไม่ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส.อ.ท.ขอให้ยกเลิก 10 อาชีพสงวนของคนไทยที่ใช้มา 38 ปี เพื่อให้แรงงานต่างด้าวทำได้

นายศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยในงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจ หัวข้อ “แรงงานข้ามชาติ ช่วยหรือวุ่นวาย” ที่ มธ. จัดขึ้น ว่าการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่มีการจ้างงานในครัวเรือน และสถานประกอบการที่อยู่ใกล้พื้นที่ชายแดน ที่ใช้แรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้น ยังเป็นข้อจำกัดของนโยบายผลักดันไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 เพราะไทยยังติดกับดักการใช้ต้นทุนแรงงานราคาถูก ไม่เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเทศไทยต้องมีการทำงานร่วมกัน แบบมีเอกภาพระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคแรงงาน เพื่อวางแผนกำลังคนแบบมีส่วนร่วม การใช้พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นแนวกันชน หรือสร้างงานประเภทใหม่ๆให้คนไทยควบคู่กับการพัฒนาระบบการศึกษา และบังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษที่รุนแรง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ทำความผิด

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังจะต้องมีระบบค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสม และต้นทุนของการใช้แรงงานต่างด้าวของนายจ้าง ที่ทำถูกต้องตามกฎหมาย ก็ควรถูกกว่าที่ทำผิดกฎหมาย หรือหามาตรการจะทำอย่างไร เพื่อให้การใช้แรงงานต่างด้าวเป็นทางเลือกสุดท้าย รวมทั้งการมีกลไกกองทุนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแรงงาน

นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กล่าวว่า ส.อ.ท.ต้องการให้รัฐบาลยกเลิกการห้ามต่างด้าวประกอบอาชีพ 10 อาชีพสงวนของคนไทยที่ไม่ได้เป็นการแสดงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์หรือส่งเสริมภูมิปัญญา และไม่ใช้ทักษะฝีมือชั้นสูง จากอาชีพที่สงวนไว้ 39 อาชีพ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะข้อห้ามดังกล่าวใช้มาตั้งแต่ปี 2522 หรือผ่านมา 38 ปีแล้ว ทำให้ล้าสมัย

“10 อาชีพที่ขอให้ยกเลิกการห้ามต่างด้าวทำงานได้ในไทย มีอาทิ งานกรรมกร, งานกสิกรรม (งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา หรืองานควบคุมฟาร์ม), งานก่ออิฐ (งานช่างไม้หรืองานก่อสร้าง), งานเจียระไนหรือขัดเพชรหรือพลอย, งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม, งานทำรองเท้า, งานทำหมวก, งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย, งานเครื่องปั้นดินเผา, งานทำมีด”

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า แนวโน้มการจ้างแรงงานต่างด้าว จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติทั้งจากพม่า ลาว กัมพูชา โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเมินว่า ปีนี้ไทยมีแรงงานต่างด้าว 3,467,000 คน เนื่องจากมีความไม่คงเส้นคงวา จากนโยบายแก้ปัญหาของรัฐ ทำให้การแก้ปัญหาล้มเหลว เพราะรัฐบาลบางช่วงเวลาก็เปิดให้จดทะเบียนแรงงาน บางช่วงก็ไม่ให้จดทะเบียน สะท้อนระบบการลงทะเบียนที่ล้มเหลว ไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์แรงงานต่างด้าว ที่เป็นเหตุการณ์จริง ไม่มีนโยบายชัดเจนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่สำคัญ การลงทะเบียนมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ไม่สะดวก ใช้เวลามาก ยุ่งยาก ระบบการพิสูจน์สัญชาติไม่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ.