ออมสิน ผุดศูนย์สกัดหนี้เน่า เพิ่มความคล่องสาขาปล่อยกู้

แบงก์ออมสิน ผุดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ 80 แห่ง ทั่วประเทศ ดูแลลูกค้าลดหนี้เน่า พร้อมเสริมความคล่องตัวของสาขาปล่อยสินเชื่อได้เต็มที่...

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เปิดศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตพร้อมพงศ์ ภาค 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตามนโยบายการบริหารหนี้ของธนาคารออมสินอย่างบูรณาการ เพื่อลดปัญหาหนี้สะสมและให้เกิดการบริหารอย่างมีคุณภาพมากขึ้น โดยระบุว่า ได้มีนโยบายด้านสินเชื่อ โดยปล่อยกู้ให้กับประชาชนทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ได้มีมาตรการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการขยายตัวของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของธนาคาร อยู่ในระดับต่ำที่สุดในระบบทั้งธนาคารพาณิชย์ โดยอยู่ที่ 2.05% ในสิ้นปี 2560 โดยยอมรับปีนี้เอ็นพีแอลมีแนวโน้มสูงขึ้น คาดจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.6-2.7% เพราะมีการบริหารจัดการหนี้ครู จึงจำเป็นต้องแยกการบริหารหนี้เป็นการเฉพาะภายใต้การดูแลของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ 80 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อดูแลลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นเอ็นพีแอล แต่มีการผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อไม่ให้เกิดเอ็นพีแอลตามมา 

สำหรับศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการหนี้ จะทำให้สาขามีความคล่องตัว สามารถให้บริการลูกค้าด้านการปล่อยสินเชื่อได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การรับเรื่อง การอนุมัติ และนิติกรรม เนื่องจากจะมีการโอนการดูแลจัดการหนี้ให้ศูนย์ดำเนินการ โดยไม่ต้องบริหารจัดการหนี้หลังการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะเน้นประสิทธิภาพในทุกกระบวนการการแก้ไข และติดตามทวงถามหนี้ภายหลังครบกำหนดชำระเกิน 7 วันให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกหนี้ ธนาคารออมสิน และภาพรวมทั้งระบบ