เปิดแผนขนส่งทางอากาศ 15 ปีโชว์ ทุ่ม 2.2 แสนล้านบาทดันไทยเป็นฮับ

“การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศของไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กระทรวงคมนาคมจึงมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี (ปี พ.ศ. 2562-2576) เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลก ทั้งด้าน การเดินทาง ศูนย์ซ่อมและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และการพัฒนาบุคคลกรด้านการบิน โดย สนข.จะนำเสนอแผนให้ ครม.พิจารณาอนุมัติปลาย
ปีนี้”

นายศรัญ บุญญะศิริ ผู้จัดการโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย กล่าวถึงผลการศึกษาแผนแม่บทระยะ 15 ปี ว่าจะใช้เม็ดเงินลงทุนพัฒนาราว 220,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ช่วง 10 ปีแรก ระหว่าง ปี 2562-2571 เตรียมผลักดันให้ไทยเป็นฮับจุดเชื่อมโยงการบินภูมิภาค ทั้งในส่วนของผู้โดยสารและสินค้า (Transfer Hub) ตั้งเป้าผลักดันให้มูลค่าธุรกิจการบิน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเติบโตปีละไม่น้อยกว่า 1.5% ของจีดีพี ส่วนปริมาณผู้โดยสารรวมจะอยู่ที่ 288 ล้านคนต่อปี ขณะที่ปริมาณสินค้าอยู่ที่ 1,800,000 ตันต่อปี สำหรับระยะที่ 2 ช่วง 5 ปีหลัง ระหว่างปี 2572-2576 จะผลักดันให้ไทยเป็นฮับศูนย์ซ่อมและผลิตชิ้นส่วนอากาศ (Global Aviation Hub) โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานเพิ่มเติมในภูมิภาคพื้นที่เป้าหมาย.