แฉจัดซื้อดาวเทียม ธีออส2 มีพิรุธ 'จิสด้า' ทำเฉย แจงไม่กระจ่าง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ แจงเหตุลาออก 6 ผู้สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้างดาวเทียม THEOS-2 ทำโดยสุจริต ปราศจากอคติ หลังส่งรายงานเตือน 4 ฉบับ พบความไม่ชอบมาพากลจัดซื้อจัดจ้าง แต่ “จิสด้า” ทำเฉย...

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาหาทางออก กรณีที่คณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมรวม 6 คน ที่ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในเรื่องการประกวดราคานานาชาติ เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งร่วมสังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการดาวเทียม THEOS-2 มูลค่า 7,000 ล้านบาท ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้แจ้งขอลาออกทั้งหมด หลังจากคณะผู้สังเกตการณ์ ได้จัดทำรายงานแจ้งเตือน จำนวน 4 ฉบับ รวม 13 หน้า เป็นระยะๆ เรื่อยมา เกี่ยวกับปัญหาขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่พบว่า มีหลายประเด็นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรม แต่ไม่ได้รับการชี้แจงที่กระจ่างชัด และการสนองตอบเท่าที่ควรจาก GISTDA จนนำมาซึ่งการลาออกดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม องค์กรฯ ได้ออกแถลงการณ์ ยืนยันว่า การทำหน้าที่ของคณะผู้สังเกตการณ์โครงการดาวเทียม THEOS-2 กระทำโดยสุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ปราศจากอคติ และยังเป็นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ที่ระบุว่า “รัฐต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งกลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต” โดยองค์กรฯ ได้ส่งรายงานแจ้งเตือนทั้งหมดของคณะผู้สังเกตการณ์ ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คปท.) โดยชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามการประกวดราคานานาชาติ

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณของรัฐ ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีการเปิดเผยและชี้แจงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ โดยคณะผู้สังเกตการณ์พร้อมจะชี้แจงทุกขั้นตอนด้วย เพื่อสร้างความโปร่งใส และเป็นธรรม ลดความคลางแคลงใจจากสังคมต่อโครงการมูลค่ามหาศาลนี้ อันจะนำไปสู่ความไว้วางใจของประชาชน ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ และจะเป็นผลดีต่อชื่อเสียงของประเทศชาติและรัฐบาลไทย

นอกจากนี้ทราบว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อสาธารณชน ซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี และจะรอผลการดำเนินการดังกล่าว แต่หากไม่มีการดำเนินการใดๆ จากภาครัฐในกรณีนี้เลย ก็ถือได้ว่า เป็นการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 องค์กรฯ จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภาคประชาชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนของแนวทางข้อตกลงคุณธรรม ซึ่ง GISTDA ได้ลงนามไว้ และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป.