แรงงานมีฝีมือรับสูงสุดวันละ 600 บาท

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ แบ่งเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 16 สาขาอาชีพ ค่าจ้างอยู่ระหว่าง 340-600 บาท ประกอบด้วย กลุ่มแรก กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้าฝีมือระดับ 1 อัตราค่าจ้าง 480 บาท ระดับ 2 อัตรา 580 บาท พนักงานปรุงแต่งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace) ระดับ 1 อัตรา 500 บาท ระดับ 2 อัตรา 600 บาท พนักงานหล่อเหล็กระดับ 1 อัตรา 460 บาท ระดับ 2 อัตรา 560 บาท พนักงานควบคุมการอบเหล็ก ระดับ 1 อัตรา 440 บาท ระดับ 2 อัตรา 540 บาท

สำหรับกลุ่มที่ 2 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติกระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 450 บาท ช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติกระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 450 บาท ช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวงระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 450 บาท ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติกระดับ 1 อัตรา 410 บาท ระดับ 2 อัตรา 480 บาท กลุ่มที่ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงระดับ 1 อัตรา 340 บาท ระดับ 2 อัตรา 370 บาท พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 440 บาท พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงระดับ 1 อัตรา 350 บาท ระดับ 2 อัตรา 400 บาท ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 อัตรา 360 บาท ระดับ 2 อัตรา 400 บาท

ส่วนกลุ่มที่ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า พนักงานตัดวาดรองเท้าระดับ 1 อัตรา 370 บาท ระดับ 2 อัตรา 405 บาท พนักงานอัดพื้นรองเท้า ระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 420 บาท ช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1 อัตรา 380 บาท ระดับ 2 อัตรา 420 บาท พนักงานประกอบรองเท้า ระดับ 1 อัตรา 360 บาท ระดับ 2 อัตรา 390 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคี ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนี้มุ่งที่จะคุ้มครองลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม เสริมให้ลูกจ้างมีการพัฒนาฝีมือแรงงานและมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ โดยมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา.